Boerderij Buitengewoon

Inleiding

Investering en financiering

Het project omvat de realisatie van een zonnedak van 230 zonnepanelen op het zuidwestelijk dakvlak van de jongveestal van Boerderij Buitengewoon aan de Le Chevalierlaan 1 te Epe. Hiervoor is met de eigenaar van het pand, Klaas de Lange, een overeenkomst afgesloten voor een exploitatieperiode van 15 jaar. De eigenaar ontvangt hiervoor een eenmalige vergoeding . De kosten hiervan zijn in de exploitatieopzet meegenomen. Na 15 jaar kunnen de panelen door de dakeigenaar worden overgenomen. Voor het geval dat deze dit niet wil en de panelen verwijderd moeten worden, wordt een reserve aangehouden in het ledenkapitaal.

De totale investering voor dit project is 93.500 euro.
Dit wordt als volgt gefinancierd:

Inleg leden (100 x 50 euro) € 2.500
Subsidie provincie Gelderland € 14.500
Achtergestelde lening van leden € 24.000
Lening gemeente Epe € 52.500
Totaal € 93.500

 

De achtergestelde lening van  24.000 euro is onderverdeeld in 80 certificaten van  300 euro. Het is een lineair aflopende lening met een jaarlijkse rentevergoeding van 6 procent over het uitstaande saldo.

Omdat we zoveel mogelijk leden in de gelegenheid willen stellen om mee te doen is in eerste instantie het maximale aantal certificaten per lid beperkt tot 4 certificaten. Indien niet alle certificaten worden afgenomen zal er een tweede ronde volgen, waarbij dit maximum per lid niet meer geldt.

Verwachte resultaten

Risico beheersing

Op basis van ervaringen elders en een voorzichtige inschatting verwachtten wij dat we in het eerste volledige exploitatiejaar ruim 83.000 kWh stroom zouden produceren. Dit zal door erosie jaarlijks iets afnemen waardoor in het 15e jaar de verwachte stroomproductie ruim 74.000 kWh zal zijn. Tegen een basistarief (marktprijs van de stroom + SCE subsidie) van  0,14 euro per kWh zijn de inkomsten in het 1e jaar ruim 11.600 euro. Dat loopt terug tot iets minder dan  10.400 euro in het 15e jaar.

De jaarlijkse kosten exclusief rente en kosten van de leningen zijn in het eerste jaar bijna  3.000 euro en lopen door verwachte inflatie op tot circa  3.900 euro in het 15e jaar.

Na jaarlijkse kosten en betaling van rente en aflossing op de achtergestelde lening en de stimuleringslening van de gemeente en na betaling van vennootschapsbelasting resteert na het eerste volledige jaar ruim 2.200 euro  als reserve voor de ECE. Over de gehele looptijd wordt er naar verwachting een reserve opgebouwd van circa  27.000 euro. De resultaten worden na reservering voor groot onderhoud en verwijderingskosten op de ledenrekeningen bijgeschreven.

De ledenvergadering kan jaarlijks besluiten om een deel van de opgebouwde reserves uit te keren, maar om voldoende buffer te hebben zal gedurende de looptijd van het project maximaal 50 procent van de reserves worden uitbetaald.

Het eerste risico is natuurlijk dat de investeringen en/of kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit is grotendeels uitgesloten, omdat er van tevoren fixed prijzen zijn afgesproken voor zowel de investeringskosten als het onderhoud. Ook de kosten voor netbeheer en verzekeringen zijn vooraf overeengekomen.

Dan is er het risico dat de opbrengsten lager uitkomen doordat er onder andere door weersomstandigheden minder stroom geproduceerd wordt dan verwacht. In onze prognoses  zijn we uitgegaan van een ruim 5 procent lagere stroomuitkomst dan -op basis van ervaringen elders- door deskundigen wordt ingeschat. Daarnaast zijn er ook met de leverancier/installateur van de zonnepanelen garanties over de werking van de installatie overeengekomen. Overigens zal bij  een10% lagere opbrengst dan verwacht nog steeds sprake zijn van een positieve cashflow waardoor rente en aflossing op de leningen voldaan kan worden.

De risico’s van schade door brand en/of technische mankementen aan de installatie zijn door af te sluiten verzekeringen en garanties van de leverancier ondervangen.

De kosten voor onderhoud en reparatie van het zonnedak zijn afgedekt door een 15-jarig onderhoudscontract met de leverancier/installateur.

Status van dit project

In de maanden juni en juli wordt de financiering van het project afgerond. Hierbij fourneren de leden van de coöperatie ruim 25% van de begroting door een inschrijving op 80 certificaten van 300 euro elk, waarmee 24.000 euro wordt opgehaald.

Daarna wordt de opdracht verleend aan Beter Duurzaam B.V.

Realisatie

%

Dit project is in opstartfase, de subsidie is toegekend en de financiering is bijna rond
De verleende SCE subsidie verloopt over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Secured By miniOrange