De Buurte

Inleiding

Investering en financiering

Het eerste project van ECE omvat de realisatie van een zonnedak van 504 zonnepanelen op het dak van de loods van ‘de Buurte kwekerijen’ aan de Eperweg 52 te Oene. Hiervoor is met de eigenaar van het pand, E. Riphagen Holding BV, het recht van opstal overeengekomen gedurende de gehele exploitatieperiode van 15 jaar. De eigenaar ontvangt hiervoor een dak-
vergoeding in de vorm van een aantal panelen voor eigen stroomverbruik. De kosten hiervan zijn in de exploitatieopzet meegenomen. Na 15 jaar kunnen de panelen door de dakeigenaar worden overgenomen. Voor het geval dat deze dit niet wil en de panelen verwijderd moeten worden, wordt een reserve aangehouden in het ledenkapitaal.

De totale investering voor dit project is 157.330 euro.
Dit wordt als volgt gefinancierd:

Inleg leden (100 x 50 euro) € 5.000
Subsidie provincie Gelderland € 26.330
Achtergestelde lening van leden € 36.000
Lening gemeente Epe € 90.000
Totaal € 157.330

 

De achtergestelde lening van  36.000 euro is onderverdeeld in 120 certificaten van  300 euro. Het is een lineair aflopende lening met een jaarlijkse rentevergoeding van 6 procent over het uitstaande saldo.

Omdat we zoveel mogelijk leden in de gelegenheid willen stellen om mee te doen is in eerste instantie het maximale aantal certificaten per lid beperkt tot 4 certificaten. Indien niet alle certificaten worden afgenomen zal er een tweede ronde volgen, waarbij dit maximum per lid niet meer geldt.

Verwachte resultaten

Risico beheersing

Op basis van ervaringen elders en een voorzichtige inschatting verwachtten wij dat we in het eerste volledige exploitatiejaar ruim 155.000 kWh stroom zouden produceren. Dit zal door erosie jaarlijks iets afnemen waardoor in het 15e jaar de verwachte stroomproductie ruim 148.000 kWh zal zijn. Tegen een basistarief (marktprijs van de stroom + SCE subsidie) van  0,121 euro per kWh zijn de inkomsten in het 1e jaar bijna 19.000 euro. Dat loopt terug tot iets minder dan  18.000 euro in het 15e jaar.

De jaarlijkse kosten exclusief rente en kosten van de leningen zijn in het eerste jaar ruim  4.600 euro en lopen door verwachte inflatie op tot circa  5.300 euro in het 15e jaar.

Na jaarlijkse kosten en betaling van rente en aflossing op de achtergestelde lening en de stimuleringslening van de gemeente en na betaling van vennootschapsbelasting resteert er netto ruim  3.000 euro per jaar als reserve voor de ECE. Over de gehele looptijd wordt er naar verwachting een reserve opgebouwd van circa  50.000 euro. De reserves worden op de ledenrekeningen bijgeschreven.

De ledenvergadering kan jaarlijks besluiten om een deel van de opgebouwde reserves uit te keren, maar om voldoende buffer te hebben zal gedurende de looptijd van het project maximaal 50 procent van de reserves worden uitbetaald.

Het eerste risico is natuurlijk dat de investeringen en/of kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit is grotendeels uitgesloten, omdat er van tevoren fixed prijzen zijn afgesproken voor zowel de investeringskosten als het onderhoud. Ook de kosten voor netbeheer en verzekeringen zijn vooraf overeengekomen.

Dan is er het risico dat de opbrengsten lager uitkomen doordat er onder andere door weersomstandigheden minder stroom geproduceerd wordt dan verwacht. In onze prognoses  zijn we uitgegaan van een ruim 5 procent lagere stroomuitkomst dan op basis van ervaringen elders door deskundigen wordt ingeschat. Daarnaast zijn er ook met de leverancier/installateur van de zonnepanelen garanties over de werking van de installatie overeengekomen. Overigens zal ook bij 15 procent lagere opbrengst dan verwacht nog steeds sprake zijn van een positieve cashflow waardoor rente en aflossing op de leningen voldaan kan worden.

De risico’s van schade door brand en/of technische mankementen aan de installatie zijn door af te sluiten verzekeringen en garanties van de leverancier ondervangen.

De kosten voor onderhoud en reparatie van het zonnedak zijn afgedekt door een 15-jarig onderhoudscontract met de leverancier/installateur.

Status van dit project

Nadat de ledenwerving en de inschrijvingen op de achtergestelde leningen compleet waren, is de opdracht aan de installateur verstrekt. Op 6 mei 2022 is de installatie in gebruik genomen.

In de eerste 8 maanden was de gerealiseerde productie ruim 15% hoger dan begroot. In die periode zijn vanaf dit zonnedak al bijna 129.000 kilowattuur het net op gestuurd. In dit eerste zonnige jaar mag je ook goede productie verwachten maar dit is toch wel een opsteker voor de leden van onze Coöperatie. Met deze panelen hebben we niet alleen stroom opgewekt maar ook is er in die eerste 8 maanden al  een CO2 reductie gerealiseerd van 95.000 kilo. Daarmee dragen wij bij tot de energietransitie die met de dag urgenter wordt.

Realisatie

%

Dit project is afgerond, de installatie is opgeleverd en in gebruik genomen
De verleende SCE subsidie verloopt over

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Secured By miniOrange